Welcome87彩店为梦而年轻!

剑桥英语青少版二级

课时课次:15*3

招生对象:小学五年级——初中生或经过测试水平相当的学员。

班次类型:精品小班教学。

1、剑青以听说为基础,兼顾读写,注重词汇和写作。        

2、剑青二级上听力难度相当于中考,剑青二级下听力难度相当于高中一年级。                                

3、剑青二级的对应话题有:物品描述,青少年生活,访谈,衣着及风格,嘉年华,失物招领,青少年与网络,能量与能源,网络广告,饮食等。                                

4、讲授的语法点有:形容词与副词、一般将来时、祈使句用法、动词带-ing、动词带to do、情态动词(一)、从句、一般过去时(二)、过去进行时等。  

开班详情
此栏目暂无任何新增信息